Umów się na wizytę REJESTRACJA

Przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów/Pacjentów
ANMEDICA Anna Litowińska
I. Informacje podstawowe
1. Administrator danych osobowych:
ANMEDICA Anna Litowińska
ul. Grunwaldzka 121, 60-313 Poznań
e-mail: centrumanmedica@gmail.com
tel. 601 949 190
Administrator danych osobowych odpowiada na pytania Klientów w zakresie
przetwarzania przez niego danych osobowych i udziela niezbędnych wyjaśnień.
2. Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
– realizacja umowy – świadczenie usług podologicznych, pielęgniarskich i medycznych.
– wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w postaci
prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej, księgowej, podatkowej.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) zgoda Klienta,
b) wykonanie umowy pomiędzy administratorem a Klientem/Pacjentem,
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki
zdrowotnej lub leczenia.
4. Odbiorcy danych osobowych:
podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy z administratorem:
dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
przez okres realizacji umowy z Klientem/Pacjentem, a następnie do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Podstawowe prawa Klienta/Pecjnta w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez administratora
2
a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w
tym prawo do żądania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
b) prawo sprostowania, uzupełnienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi, a następnie ma prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi. Ponadto ma prawo żądania, by dane
osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu
administratorowi,
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia na adres administratora wskazany w punkcie 1.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. podanie danych osobowych przez Klienta/Pacjenta jest dobrowolne, ale jest też
warunkiem zawarcia umowy bowiem jest ono niezbędne dla jej realizacji.
Klient/Pacjent nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, natomiast ich
niepodanie skutkować będzie niemożnością realizacji umowy, a zatem również
brakiem możliwości jej zawarcia.
8. podane przez Klienta dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
………………………………………………………….. ……..…………………………………………………….
data i czytelny podpis administratora data i czytelny podpis Klienta/Pacjenta

Marketing medyczny: Simpliteca.com. | Copyright © AnMedica. Przy współpracy z Rise360.Informacje RODO
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Rejestracja

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
   Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.